مشاوره و طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری
2- تامین و نگهداری دیزل ژنراتور برای ساختمان های مرکزی دیتا سنترهای بانکی
3- تامین و نگهداری سیستم های UPS و باتری شعب
4- تامین انواع UPS های ماژولار برای دیتاسنترهای بانکی و سازمانهای مرکزی
5- ارائه سامانه مدیریت باتریهای شعب در بانکها
6- تامین UPS برای دستگاه های ATM
7- تامین UPSهای سیستم های حفاظتی ECTV
8- تامین انواع آداپتورهای POSبرای PSP های بانکها
9- تعمیر انواع آداپتورهای مربوط به دستگاه های POS
10- تامین انواع باتری لیتیوم در خانه باتری اریسا جهت POS
11- تامین رول کاغذ برای دستگاه های پوز در PSP ها
12- تامین رول کاغذ برای دستگاه های ATM
13- تعمیر انواع ماشینهای اداری بانکها و بیمه ها در مرکز تعمیرات اریسا