مهندس بهنام
مهندسی نرم افزار - ارشد مدیریت دانشگاه تهران

دکتر طاهری
دکتری مهندسی برق کنترل - دانشگاه علم و صنعت

دکتر شایگان
استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران

مهندس لامعی ارشد صنایع - مشاور ارشد تبلیغات و بازاریابی

دکتر مردانی مشاور فنی - دانشگاه شریف

سید احمد طباطبایی - مهندس برق دانشگاه شریف